Varför behöver man välja grönare transportmedel?

För att förbättra framtida generationers miljö måste man bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem, med bättre teknik och energieffektivisering. Men för att verkligen göra förändring krävs det även att Sveriges population ändrar beteende samt se till att man samhällsplanerar mycket smartare. Detta kan i sin tur på kort och långsikt ge positiva effekter på miljön och framtida hälsoproblem.

Förändringar i vårt klimat

Det är ingen nyhet att förbränningen av fossila bränslen har en enorm påverkan på världens klimat. Fossila bränslen har den största påverkan och är den mest bidragen faktorn till vad man kallar för växthuseffekten, inte bara här i Sverige utan i hela världen. När växthuseffekten ökar, förändras klimatet runt om i hela välden och medeltemperaturen stiger på så sätt. I Sverige är man idag starkt beroende av fossila bränslen för att ha ett fungerande transportsystemfist-158890_960_720. Statistiskt så står transporten som sker inrikes för nästen en tredjedel av de utsläpp av växthusgaser man idag har i Sverige. Med andra ord måste transportsektorn förändra sitt transportsystem om man vill minska klimatpåverkan. Ett sätt är att säkerställa att samtliga fordon blir mer energieffektiva. Ett annat sätt är att öka andelen fordon som drivs med förnybara bränslen. Ett tredje alternativ är att satsa på fordon och infrastruktur som inte har någon direkt påverkan alls på miljön.

Vilka ämnen har mest påverkan på miljön?

När man använder sig av ett fordon som förflyttar sig med hjälp av fossila bränslen så orsakar man försurningar i miljön. Främst sker försurningar på grund av svaveldioxid, ammoniak och kväveoxider. Dessa utsläpp sker vid förbränningen av det fossila bränslet. Tyvärr så drabbas Sverige av en hel del försurningar på grund av internationell sjöfart, vilka idag ännu inte har lika strikt reglemente gällande oljor med hög svavelhalt. När man försurar mark och vattendrag påverkar man alla vattenlevande växter och djur samt det dricksvatten som människan nyttjar.