Vad innebär grön infrastruktur?

Grön infrastruktur innebär att man arbetar för att skapa ett ekologiskt funktionellt nätverk. Detta nätverk är skapat av livsmiljöer och olika strukturer med naturområden och byggda element vars syfte är att främja samt bevara biologiskt mångfald. Genom att skapa en grön infrastruktur så säkerställer man det viktiga ekosystemets tjänster fungerar och hela landskapet främjas. I Sverige satsar man på att grön infrastruktur skall ha verkliga handlingsplaner (både Länsstyrelsen och regioner) fram till 2017 och på så sätt vara en del av de redan existerande planerna som finns inom Sveriges infrastruktur.

Genom att tillämpa grön infrastruktur börjar man ställa frågor som tidigare inte varit på agendan. house-1043819_960_720Detta innebär att man tänker på ekosystemet och dess funktionalitet och man funderar över landskapets kvalité och sammanhang. Vidare är även arternas förmåga att förflytta sig mellan olika landskap viktigt. På så sätt öppnas perspektiven för nya möjligheter, vilken skall gynna Sveriges natur och miljö. Syftet är i sin tur att bevara Sveriges biologiska mångfald, säkerställa ett fungerande ekosystem samt förbättra ekosystemets förmåga att återhämta sig efter en rubbning.

Vad innebär detta i praktiken?

Grön infrastruktur innebär i praktiken att man återskapar och bevarar livsmiljöer och ekosystems funktioner. För att nyttja naturresurser så måste planering och förvaltning ske av både mark och vattenanvändning.

Är det förändring av infrastrukturen på nationell nivå så sköter naturvårdsverket koordineringen av grön infrastruktur. Detta innebär att naturvårdsverket ger stöd i utvecklingen av samtliga handlingsplaner, ökar samverkan av olika aktörer och myndigheter, säkerställer olika analyser och tar fram dataunderlag. Vidare skall Naturvårdsverket också kunna dela med sig av erfarenhet och kunskap av grön infrastruktur från andra länder.

Andra myndigheter som är involverade är Havs- och Vattenmyndigheten, vilka skall ge råd kring hållbar användning av sjöar, vattendrag och hav samt säkerställa korrekt restaurering och bevarande. Dessa nationella myndigheter skall tillsammans arbeta för att nå Sveriges miljömål som är skapade av regeringen.